PRIVACYBELEID SOLLICITATIES & RECRUITMENT

1. INLEIDING

1.1. EURO SHOE GROUP NV (hierna “EUROSHOE”) is er zich van bewust dat privacy en databescherming belangrijk zijn. Daarom zetten we ons in om uw privacy en uw persoonsgegevens te respecteren en u hierover te informeren. Persoonsgegevens omvatten alle gegevens waardoor u als persoon geïdentificeerd of “identificeerbaar” bent. Dit privacybeleid zet uiteen hoe we omgaan met uw persoonsgegevens in het kader van de sollicitatie- en aanwervingsprocedures van EUROSHOE.

 

1.2. Dit privacybeleid is enkel van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten en potentiële kandidaten voor beschikbare posities. Dit privacybeleid is niet van toepassing op een arbeidsovereenkomst waarvoor andere bepalingen inzake verwerking van persoonsgegevens zullen gelden, die in een bijlage bij de arbeidsovereenkomst zullen worden gevoegd.

 

1.3. Uw persoonsgegevens worden op geen andere wijze verwerkt dan zoals uiteengezet in dit privacybeleid. We kunnen uw persoonsgegevens echter verwerken voor nieuwe doeleinden, die nog niet voorzien zijn in dit privacybeleid. In dat geval zullen we u op de hoogte stellen van de wijzigingen van de verwerkingsdoeleinden, alvorens de persoonsgegevens voor deze doeleinden te verwerken. U zal hierbij de mogelijkheid genieten om zich tegen de verwerking voor deze nieuwe doeleinden te verzetten.

 

 1. WELKE PERSOONSGEGEVENS?

2.1. EUROSHOE verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens, dewelke zij eveneens heeft verkregen van derden, zoals rekruterings- en interim-bureaus:

 

 • Identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnr., etc.);
 • Persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum, etc.);
 • Rijksregisternummer;
 • Gegevens over opleiding en vorming;
 • Financiële gegevens en bijzonderheden;
 • Juridische gegevens;
 • Gegevens over beroep en betrekking;
 • Sociale zekerheidsgegevens.

 

2.2. EUROSHOE verzamelt deze persoonsgegevens op uiteenlopende wijzen, onder meer via het (online) verstrekken van een cv, het invullen van (online) formulieren, gegevens verstrekt tijdens een verkennings- of sollicitatiegesprek, correspondentie, en uitvoering van evaluaties.

 

In bepaalde gevallen kan de werkgever de persoonsgegevens van de werknemer verwerken wanneer verstrekt door derden, onder meer in geval van referenties verleend door oud-werkgevers, gegevens verschaft door interimkantoren alsmede gegevens verstrekt door overheidsorganen.

 

 

 1. TOEPASSELIJKE RECHTSGROND VOOR VERWERKING

 

EUROSHOE verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming van de sollicitant of potentiële kandidaat;
 • Ingeval de verwerking noodzakelijk is voor de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst of om op verzoek van de sollicitant of potentiële kandidaat voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • Ingeval de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan EUROSHOE onderworpen is;
 • Ingeval de verwerking noodzakelijk is voor de gerechtvaardigde belangen van EUROSHOE voor zover de belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden van de sollicitant of potentiële kandidaat die tot bescherming van persoonsgegevens nopen niet zwaarder wegen dan de gerechtvaardigde belangen van de EUROSHOE.

 

 1. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

 

EUROSHOE verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • Voorbereiding van een (potentiële) arbeidsovereenkomst;
 • Identificeren en evalueren van sollicitanten en potentiële kandidaten voor zowel huidige als toekomstige posities;

 

5. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

 

5.1. De persoonsgegevens van sollicitanten en potentiële kandidaten worden intern gedeeld en verwerkt, o.a. door leden van HR-departement.

 

5.2. Deze persoonsgegevens kunnen eveneens gedeeld worden met derden. Persoonsgegevens worden onder meer bewaard en doorgegeven aan rekruterings- en interim-bureaus.

 

5.3. EUROSHOE kan er eveneens toe gehouden zijn om geheel of gedeeltelijk toegang te verlenen tot de persoonsgegevens van de sollicitant of potentiële kandidaat, onder meer in het geval wanneer EUROSHOE daartoe verplicht of bevolen wordt door een gerechtelijke of administratieve instantie, wanneer dit noodzakelijk blijkt in het kader van de sollicitatie of kandidaatstelling, ingeval EUROSHOE dit als noodzakelijk beschouwt om diens rechten te vrijwaren, of als de sollicitant of potentiële kandidaat hiermee voorafgaandelijk en specifiek heeft toegestemd.

 

6. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

 

6.1. EUROSHOE is begaan met de privacy en databescherming van de sollicitanten of potentiële kandidaten. We hebben een intern beleid uitgewerkt met diverse controlemechanismen teneinde de persoonsgegevens van de deze te beschermen tegen opzettelijk of onopzettelijk verlies, verwijdering, misbruik of openbaring. Daarnaast hebben onze werknemers slechts toegang tot de persoonsgegevens in het kader en in verhouding tot hun respectievelijke opdrachten.

 

6.2. Wanneer we derden inschakelen voor de verwerking van de persoonsgegevens van de sollicitant of potentiële kandidaat, dan ziet hij erop toe dat derden deze verwerken uitsluitend op grond van onze schriftelijke instructies alsmede een vertrouwelijkheidsverplichting waarbij derden eveneens verplicht worden om de gepaste veiligheidsmaatregelen te nemen ter bescherming van de persoonsgegevens van de sollicitant of potentiële kandidaat.

 

6.3. Deze verbintenissen van EUROSHOE maken een inspanningsverbintenis uit.

 

6.4. Indien er, ondanks deze inspanningen, alsnog een inbreuk in verband met de persoonsgegevens van de sollicitant of potentiële kandidaat wordt gepleegd en vastgesteld die waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, deelt de werkgever dit ten laatste binnen de 72 uur na de inbreuk mee aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, tenzij:

 • Er passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen genomen zijn door EUROSHOE en deze maatregelen zijn toegepast op de persoonsgegevens waarop een inbreuk werd gepleegd;
 • Er achteraf maatregelen zijn genomen door EUROSHOE om ervoor te zorgen dat het hoge risico zich waarschijnlijk niet meer zal voordoen;
 • De mededeling een onevenredige inspanning zou vergen van EUROSHOE, in welk geval een openbare mededeling of soortgelijke maatregel volstaat.

 

6.5. Zodra EUROSHOE kennis heeft genomen van een inbreuk, verstrekt de EUROSHOE de sollicitant of potentiële kandidaat zonder onredelijke vertraging de volgende gegevens:

 • De aard van de inbreuk in verband met de persoonsgegevens;
 • De naam en contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt;
 • De waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk;
 • De voorgestelde of genomen maatregelen om de inbreuk af te handelen en de eventuele nadelige gevolgen te in te dijken.

 

7. RECHTEN M.B.T. GEGEVENSBESCHERMING

 

7.1. De sollicitant of potentiële kandidaat beschikt over de volgende rechten m.b.t. de bescherming van diens persoonsgegevens:

 

 • Toegang, inzage en een kopie betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens;
 • Rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens;
 • Wissen van persoonsgegevens, onder meer wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor bereiken verwerkingsdoeleinden, de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt of wanneer ze moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijk recht neergelegde wettelijke verplichting waaraan de werkgever onderworpen is;
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens ingeval:
  • de verwerking gebeurt op basis van de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan EUROSHOE is opgedragen;
  • voor de verwerking ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van EUROSHOE of van een derde, tenzij de gerechtvaardigde belangen van de EUROSHOE zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de sollicitant of potentiële kandidaat of wanneer EUROSHOE zich baseert op redenen die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • Beperking van de verwerking van persoonsgegevens wanneer de sollicitant of potentiële kandidaat ervan overtuigd is dat de verwerking onrechtmatig is of zich verzet tegen het wissen van persoonsgegevens.

 

7.2. Opdat de sollicitant of potentiële kandidaat zijn hogervermelde rechten kan uitoefenen, voorziet EUROSHOE in een daartoe passende procedure.  

 

7.3. Ingeval de sollicitant of potentiële kandidaat ervan overtuigd is dat de we een inbreuk hebben gepleegd op diens rechten, dan heeft men de mogelijkheid om zich te wenden tot de toezichthoudende autoriteit, d.i. de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

8. BEWAARPERIODE PERSOONSGEGEVENS

 

We verwerken de persoonsgegevens van de sollicitanten of potentiële kandidaten in beginsel voor geen langere tijd dan de duurtijd van de sollicitatie of kandidaatstelling, tenzij een langere termijn noodzakelijk is krachtens een wettelijke verplichting waaraan we onderworpen zijn of ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, inclusief de afdwinging van onze rechten of het bijhouden voor een eventuele toekomstige vacature.

 

 1. TOESTEMMING

Door de aanvaarding van dit privacy beleid, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat EUROSHOE de verzamelde gegevens gebruikt in het kader van haar verwerkingsdoeleinden. U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken voor de verwerking die op deze toestemming gebaseerd is. Deze intrekking laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan onverlet. U kan dit recht uitoefenen zoals omschreven in dit privacy beleid. 

PRIVACYBELEID KANDIDATUUR GERANT & RECRUITMENT

 1. INLEIDING

1.1. EURO SHOE GROUP NV (hierna “EUROSHOE”) is er zich van bewust dat privacy en databescherming belangrijk zijn. Daarom zetten we ons in om uw privacy en uw persoonsgegevens te respecteren en u hierover te informeren. Persoonsgegevens omvatten alle gegevens waardoor u als persoon geïdentificeerd of “identificeerbaar” bent. Dit privacybeleid zet uiteen hoe we omgaan met uw persoonsgegevens in het kader van de kandidatuur- en aanwervingsprocedures van EUROSHOE.

 

1.2. Dit privacybeleid is enkel van toepassing op de persoonsgegevens van potentiële kandidaten voor beschikbare posities van zelfstandige gerant. Ze is niet van toepassing op een zelfstandige gerantovereenkomst waarvoor andere bepalingen inzake verwerking van persoonsgegevens zullen gelden, die in een bijlage bij de zelfstandige gerantovereenkomst zullen worden gevoegd.

 

1.3. Uw persoonsgegevens worden op geen andere wijze verwerkt dan zoals uiteengezet in dit privacybeleid. We kunnen uw persoonsgegevens echter verwerken voor nieuwe doeleinden, die nog niet voorzien zijn in dit privacybeleid. In dat geval zullen we u op de hoogte stellen van de wijzigingen van de verwerkingsdoeleinden, alvorens de persoonsgegevens voor deze doeleinden te verwerken. U zal hierbij de mogelijkheid genieten om zich tegen de verwerking voor deze nieuwe doeleinden te verzetten.

 

 1. WELKE PERSOONSGEGEVENS?

2.1. EUROSHOE verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens dewelke zij eveneens heeft verkregen van derden, zoals rekruterings- en interim-bureaus:

 

 • Identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnr., etc.);
 • Persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum, etc.);
 • Rijksregisternummer;
 • Gegevens over opleiding en vorming;
 • Financiële gegevens en bijzonderheden;
 • Juridische gegevens;
 • Gegevens over beroep en betrekking;
 • Sociale zekerheidsgegevens;
 • Foto’s en beeldmateriaal.

 

2.2. EUROSHOE verzamelt deze persoonsgegevens op uiteenlopende wijzen, onder meer via het (online) verstrekken van een cv, het invullen van (online) formulieren of vragenlijsten, gegevens verstrekt tijdens een ontmoetingsgesprek, correspondentie, en uitvoering van evaluaties.

 

In bepaalde gevallen kan EUROSHOE de persoonsgegevens van de potentiële kandidaat verwerken wanneer verstrekt door derden, onder meer in geval van referenties verleend door oud-werkgevers, gegevens verschaft door rekrutering- of interim-bureaus alsmede gegevens verstrekt door overheidsorganen.

 

 

 1. TOEPASSELIJKE RECHTSGROND VOOR VERWERKING

 

EUROSHOE verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming van de potentiële kandidaat;
 • Ingeval de verwerking noodzakelijk is voor de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst of om op verzoek van de potentiële kandidaat voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • Ingeval de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan EUROSHOE onderworpen is;
 • Ingeval de verwerking noodzakelijk is voor de gerechtvaardigde belangen van EUROSHOE voor zover de belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden van de potentiële kandidaat die tot bescherming van persoonsgegevens nopen niet zwaarder wegen dan de gerechtvaardigde belangen van de EUROSHOE.

 

 1. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

 

EUROSHOE verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • Voorbereiding van een (potentiële) zelfstandige gerantovereenkomst;
 • Identificeren en evalueren van potentiële kandidaten voor zowel huidige als toekomstige posities.

 

 

 1. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

 

5.1. De persoonsgegevens van potentiële kandidaten worden intern gedeeld en verwerkt, o.a. door leden van HR-departement en sales-departement.

 

5.2. Deze persoonsgegevens kunnen eveneens gedeeld worden met derden. Persoonsgegevens worden onder meer bewaard en doorgegeven aan rekruterings- en interim-bureaus.

 

5.3. EUROSHOE kan er eveneens toe gehouden zijn om geheel of gedeeltelijk toegang te verlenen tot de persoonsgegevens van de potentiële kandidaat, onder meer in het geval wanneer EUROSHOE daartoe verplicht of bevolen wordt door een gerechtelijke of administratieve instantie, wanneer dit noodzakelijk blijkt in het kader van de kandidaatstelling, ingeval EUROSHOE dit als noodzakelijk beschouwt om diens rechten te vrijwaren, of als de potentiële kandidaat hiermee voorafgaandelijk en specifiek heeft toegestemd.

 

 1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

 

6.1. EUROSHOE is begaan met de privacy en databescherming van de potentiële kandidaten. We hebben een intern beleid uitgewerkt met diverse controlemechanismen teneinde de persoonsgegevens van de deze te beschermen tegen opzettelijk of onopzettelijk verlies, verwijdering, misbruik of openbaring. Daarnaast hebben onze werknemers slechts toegang tot de persoonsgegevens in het kader en in verhouding tot hun respectievelijke opdrachten.

 

6.2. Wanneer we derden inschakelen voor de verwerking van de persoonsgegevens van de potentiële kandidaat, dan ziet hij erop toe dat derden deze verwerken uitsluitend op grond van onze schriftelijke instructies alsmede een vertrouwelijkheidsverplichting waarbij derden eveneens verplicht worden om de gepaste veiligheidsmaatregelen te nemen ter bescherming van de persoonsgegevens van de potentiële kandidaat.

 

6.3. Deze verbintenissen van EUROSHOE maken een inspanningsverbintenis uit.

 

6.4. Indien er, ondanks deze inspanningen, alsnog een inbreuk in verband met de persoonsgegevens van de potentiële kandidaat wordt gepleegd en vastgesteld die waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, deelt de werkgever dit ten laatste binnen de 72 uur na de inbreuk mee aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, tenzij:

 • Er passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen genomen zijn door EUROSHOE en deze maatregelen zijn toegepast op de persoonsgegevens waarop een inbreuk werd gepleegd;
 • Er achteraf maatregelen zijn genomen door EUROSHOE om ervoor te zorgen dat het hoge risico zich waarschijnlijk niet meer zal voordoen;
 • De mededeling een onevenredige inspanning zou vergen van EUROSHOE, in welk geval een openbare mededeling of soortgelijke maatregel volstaat.

 

6.5. Zodra EUROSHOE kennis heeft genomen van een inbreuk, verstrekt de EUROSHOE de potentiële kandidaat zonder onredelijke vertraging de volgende gegevens:

 • De aard van de inbreuk in verband met de persoonsgegevens;
 • De naam en contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt;
 • De waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk;
 • De voorgestelde of genomen maatregelen om de inbreuk af te handelen en de eventuele nadelige gevolgen te in te dijken.

 

 1. RECHTEN M.B.T. GEGEVENSBESCHERMING

 

7.1. De potentiële kandidaat beschikt over de volgende rechten m.b.t. de bescherming van diens persoonsgegevens:

 

 • Toegang, inzage en een kopie betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens;
 • Rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens;
 • Wissen van persoonsgegevens, onder meer wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor bereiken verwerkingsdoeleinden, de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt of wanneer ze moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijk recht neergelegde wettelijke verplichting waaraan de werkgever onderworpen is;
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens ingeval:
   • de verwerking gebeurt op basis van de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan EUROSHOE is opgedragen;
   • voor de verwerking ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van EUROSHOE of van een derde, tenzij de gerechtvaardigde belangen van de EUROSHOE zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de sollicitant of potentiële kandidaat of wanneer EUROSHOE zich baseert op redenen die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • Beperking van de verwerking van persoonsgegevens wanneer de potentiële kandidaat ervan overtuigd is dat de verwerking onrechtmatig is of zich verzet tegen het wissen van persoonsgegevens.

 

7.2. Opdat de potentiële kandidaat zijn hogervermelde rechten kan uitoefenen, voorziet EUROSHOE in een daartoe passende procedure.  

 

7.3. Ingeval de potentiële kandidaat ervan overtuigd is dat de we een inbreuk hebben gepleegd op diens rechten, dan heeft men de mogelijkheid om zich te wenden tot de toezichthoudende autoriteit, d.i. de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

 1. BEWAARPERIODE PERSOONSGEGEVENS

 

We verwerken de persoonsgegevens van potentiële kandidaten in beginsel voor geen langere tijd dan de duurtijd van kandidaatstelling, tenzij een langere termijn noodzakelijk is krachtens een wettelijke verplichting waaraan we onderworpen zijn of ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, inclusief de afdwinging van onze rechten of het bijhouden voor een eventuele toekomstige vacature.

 

 1. TOESTEMMING

Door de aanvaarding van dit privacy beleid, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat EUROSHOE de verzamelde gegevens gebruikt in het kader van haar verwerkingsdoeleinden. U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken voor de verwerking die op deze toestemming gebaseerd is. Deze intrekking laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan onverlet. U kan dit recht uitoefenen zoals omschreven in dit privacy beleid. 

PRIVACYBELEID KANDIDATUUR GERANT & RECRUITMENT

 1. INLEIDING

1.1. EURO SHOE GROUP NV (hierna “EUROSHOE”) is er zich van bewust dat privacy en databescherming belangrijk zijn. Daarom zetten we ons in om uw privacy en uw persoonsgegevens te respecteren en u hierover te informeren. Persoonsgegevens omvatten alle gegevens waardoor u als persoon geïdentificeerd of “identificeerbaar” bent. Dit privacybeleid zet uiteen hoe we omgaan met uw persoonsgegevens in het kader van de kandidatuur- en aanwervingsprocedures van EUROSHOE.

 

1.2. Dit privacybeleid is enkel van toepassing op de persoonsgegevens van potentiële kandidaten voor beschikbare posities van zelfstandige gerant. Ze is niet van toepassing op een zelfstandige gerantovereenkomst waarvoor andere bepalingen inzake verwerking van persoonsgegevens zullen gelden, die in een bijlage bij de zelfstandige gerantovereenkomst zullen worden gevoegd.

 

1.3. Uw persoonsgegevens worden op geen andere wijze verwerkt dan zoals uiteengezet in dit privacybeleid. We kunnen uw persoonsgegevens echter verwerken voor nieuwe doeleinden, die nog niet voorzien zijn in dit privacybeleid. In dat geval zullen we u op de hoogte stellen van de wijzigingen van de verwerkingsdoeleinden, alvorens de persoonsgegevens voor deze doeleinden te verwerken. U zal hierbij de mogelijkheid genieten om zich tegen de verwerking voor deze nieuwe doeleinden te verzetten.

 

 1. WELKE PERSOONSGEGEVENS?

2.1. EUROSHOE verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens dewelke zij eveneens heeft verkregen van derden, zoals rekruterings- en interim-bureaus:

 

 • Identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnr., etc.);
 • Persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum, etc.);
 • Rijksregisternummer;
 • Gegevens over opleiding en vorming;
 • Financiële gegevens en bijzonderheden;
 • Juridische gegevens;
 • Gegevens over beroep en betrekking;
 • Sociale zekerheidsgegevens;
 • Foto’s en beeldmateriaal.

 

2.2. EUROSHOE verzamelt deze persoonsgegevens op uiteenlopende wijzen, onder meer via het (online) verstrekken van een cv, het invullen van (online) formulieren of vragenlijsten, gegevens verstrekt tijdens een ontmoetingsgesprek, correspondentie, en uitvoering van evaluaties.

 

In bepaalde gevallen kan EUROSHOE de persoonsgegevens van de potentiële kandidaat verwerken wanneer verstrekt door derden, onder meer in geval van referenties verleend door oud-werkgevers, gegevens verschaft door rekrutering- of interim-bureaus alsmede gegevens verstrekt door overheidsorganen.

 

 

 1. TOEPASSELIJKE RECHTSGROND VOOR VERWERKING

 

EUROSHOE verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming van de potentiële kandidaat;
 • Ingeval de verwerking noodzakelijk is voor de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst of om op verzoek van de potentiële kandidaat voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • Ingeval de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan EUROSHOE onderworpen is;
 • Ingeval de verwerking noodzakelijk is voor de gerechtvaardigde belangen van EUROSHOE voor zover de belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden van de potentiële kandidaat die tot bescherming van persoonsgegevens nopen niet zwaarder wegen dan de gerechtvaardigde belangen van de EUROSHOE.

 

 1. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

 

EUROSHOE verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • Voorbereiding van een (potentiële) zelfstandige gerantovereenkomst;
 • Identificeren en evalueren van potentiële kandidaten voor zowel huidige als toekomstige posities.

 

 

 1. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

 

5.1. De persoonsgegevens van potentiële kandidaten worden intern gedeeld en verwerkt, o.a. door leden van HR-departement en sales-departement.

 

5.2. Deze persoonsgegevens kunnen eveneens gedeeld worden met derden. Persoonsgegevens worden onder meer bewaard en doorgegeven aan rekruterings- en interim-bureaus.

 

5.3. EUROSHOE kan er eveneens toe gehouden zijn om geheel of gedeeltelijk toegang te verlenen tot de persoonsgegevens van de potentiële kandidaat, onder meer in het geval wanneer EUROSHOE daartoe verplicht of bevolen wordt door een gerechtelijke of administratieve instantie, wanneer dit noodzakelijk blijkt in het kader van de kandidaatstelling, ingeval EUROSHOE dit als noodzakelijk beschouwt om diens rechten te vrijwaren, of als de potentiële kandidaat hiermee voorafgaandelijk en specifiek heeft toegestemd.

 

 1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

 

6.1. EUROSHOE is begaan met de privacy en databescherming van de potentiële kandidaten. We hebben een intern beleid uitgewerkt met diverse controlemechanismen teneinde de persoonsgegevens van de deze te beschermen tegen opzettelijk of onopzettelijk verlies, verwijdering, misbruik of openbaring. Daarnaast hebben onze werknemers slechts toegang tot de persoonsgegevens in het kader en in verhouding tot hun respectievelijke opdrachten.

 

6.2. Wanneer we derden inschakelen voor de verwerking van de persoonsgegevens van de potentiële kandidaat, dan ziet hij erop toe dat derden deze verwerken uitsluitend op grond van onze schriftelijke instructies alsmede een vertrouwelijkheidsverplichting waarbij derden eveneens verplicht worden om de gepaste veiligheidsmaatregelen te nemen ter bescherming van de persoonsgegevens van de potentiële kandidaat.

 

6.3. Deze verbintenissen van EUROSHOE maken een inspanningsverbintenis uit.

 

6.4. Indien er, ondanks deze inspanningen, alsnog een inbreuk in verband met de persoonsgegevens van de potentiële kandidaat wordt gepleegd en vastgesteld die waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, deelt de werkgever dit ten laatste binnen de 72 uur na de inbreuk mee aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, tenzij:

 • Er passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen genomen zijn door EUROSHOE en deze maatregelen zijn toegepast op de persoonsgegevens waarop een inbreuk werd gepleegd;
 • Er achteraf maatregelen zijn genomen door EUROSHOE om ervoor te zorgen dat het hoge risico zich waarschijnlijk niet meer zal voordoen;
 • De mededeling een onevenredige inspanning zou vergen van EUROSHOE, in welk geval een openbare mededeling of soortgelijke maatregel volstaat.

 

6.5. Zodra EUROSHOE kennis heeft genomen van een inbreuk, verstrekt de EUROSHOE de potentiële kandidaat zonder onredelijke vertraging de volgende gegevens:

 • De aard van de inbreuk in verband met de persoonsgegevens;
 • De naam en contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt;
 • De waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk;
 • De voorgestelde of genomen maatregelen om de inbreuk af te handelen en de eventuele nadelige gevolgen te in te dijken.

 

 1. RECHTEN M.B.T. GEGEVENSBESCHERMING

 

7.1. De potentiële kandidaat beschikt over de volgende rechten m.b.t. de bescherming van diens persoonsgegevens:

 

 • Toegang, inzage en een kopie betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens;
 • Rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens;
 • Wissen van persoonsgegevens, onder meer wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor bereiken verwerkingsdoeleinden, de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt of wanneer ze moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijk recht neergelegde wettelijke verplichting waaraan de werkgever onderworpen is;
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens ingeval:
   • de verwerking gebeurt op basis van de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan EUROSHOE is opgedragen;
   • voor de verwerking ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van EUROSHOE of van een derde, tenzij de gerechtvaardigde belangen van de EUROSHOE zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de sollicitant of potentiële kandidaat of wanneer EUROSHOE zich baseert op redenen die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • Beperking van de verwerking van persoonsgegevens wanneer de potentiële kandidaat ervan overtuigd is dat de verwerking onrechtmatig is of zich verzet tegen het wissen van persoonsgegevens.

 

7.2. Opdat de potentiële kandidaat zijn hogervermelde rechten kan uitoefenen, voorziet EUROSHOE in een daartoe passende procedure.  

 

7.3. Ingeval de potentiële kandidaat ervan overtuigd is dat de we een inbreuk hebben gepleegd op diens rechten, dan heeft men de mogelijkheid om zich te wenden tot de toezichthoudende autoriteit, d.i. de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

 1. BEWAARPERIODE PERSOONSGEGEVENS

 

We verwerken de persoonsgegevens van potentiële kandidaten in beginsel voor geen langere tijd dan de duurtijd van kandidaatstelling, tenzij een langere termijn noodzakelijk is krachtens een wettelijke verplichting waaraan we onderworpen zijn of ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, inclusief de afdwinging van onze rechten of het bijhouden voor een eventuele toekomstige vacature.

 

 1. TOESTEMMING

Door de aanvaarding van dit privacy beleid, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat EUROSHOE de verzamelde gegevens gebruikt in het kader van haar verwerkingsdoeleinden. U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken voor de verwerking die op deze toestemming gebaseerd is. Deze intrekking laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan onverlet. U kan dit recht uitoefenen zoals omschreven in dit privacy beleid. 

PRIVACYBELEID KANDIDATUUR GERANT & RECRUITMENT

 1. INLEIDING

1.1. EURO SHOE GROUP NV (hierna “EUROSHOE”) is er zich van bewust dat privacy en databescherming belangrijk zijn. Daarom zetten we ons in om uw privacy en uw persoonsgegevens te respecteren en u hierover te informeren. Persoonsgegevens omvatten alle gegevens waardoor u als persoon geïdentificeerd of “identificeerbaar” bent. Dit privacybeleid zet uiteen hoe we omgaan met uw persoonsgegevens in het kader van de kandidatuur- en aanwervingsprocedures van EUROSHOE.

 

1.2. Dit privacybeleid is enkel van toepassing op de persoonsgegevens van potentiële kandidaten voor beschikbare posities van zelfstandige gerant. Ze is niet van toepassing op een zelfstandige gerantovereenkomst waarvoor andere bepalingen inzake verwerking van persoonsgegevens zullen gelden, die in een bijlage bij de zelfstandige gerantovereenkomst zullen worden gevoegd.

 

1.3. Uw persoonsgegevens worden op geen andere wijze verwerkt dan zoals uiteengezet in dit privacybeleid. We kunnen uw persoonsgegevens echter verwerken voor nieuwe doeleinden, die nog niet voorzien zijn in dit privacybeleid. In dat geval zullen we u op de hoogte stellen van de wijzigingen van de verwerkingsdoeleinden, alvorens de persoonsgegevens voor deze doeleinden te verwerken. U zal hierbij de mogelijkheid genieten om zich tegen de verwerking voor deze nieuwe doeleinden te verzetten.

 

 1. WELKE PERSOONSGEGEVENS?

2.1. EUROSHOE verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens dewelke zij eveneens heeft verkregen van derden, zoals rekruterings- en interim-bureaus:

 

 • Identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnr., etc.);
 • Persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum, etc.);
 • Rijksregisternummer;
 • Gegevens over opleiding en vorming;
 • Financiële gegevens en bijzonderheden;
 • Juridische gegevens;
 • Gegevens over beroep en betrekking;
 • Sociale zekerheidsgegevens;
 • Foto’s en beeldmateriaal.

 

2.2. EUROSHOE verzamelt deze persoonsgegevens op uiteenlopende wijzen, onder meer via het (online) verstrekken van een cv, het invullen van (online) formulieren of vragenlijsten, gegevens verstrekt tijdens een ontmoetingsgesprek, correspondentie, en uitvoering van evaluaties.

 

In bepaalde gevallen kan EUROSHOE de persoonsgegevens van de potentiële kandidaat verwerken wanneer verstrekt door derden, onder meer in geval van referenties verleend door oud-werkgevers, gegevens verschaft door rekrutering- of interim-bureaus alsmede gegevens verstrekt door overheidsorganen.

 

 

 1. TOEPASSELIJKE RECHTSGROND VOOR VERWERKING

 

EUROSHOE verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming van de potentiële kandidaat;
 • Ingeval de verwerking noodzakelijk is voor de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst of om op verzoek van de potentiële kandidaat voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • Ingeval de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan EUROSHOE onderworpen is;
 • Ingeval de verwerking noodzakelijk is voor de gerechtvaardigde belangen van EUROSHOE voor zover de belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden van de potentiële kandidaat die tot bescherming van persoonsgegevens nopen niet zwaarder wegen dan de gerechtvaardigde belangen van de EUROSHOE.

 

 1. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

 

EUROSHOE verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • Voorbereiding van een (potentiële) zelfstandige gerantovereenkomst;
 • Identificeren en evalueren van potentiële kandidaten voor zowel huidige als toekomstige posities.

 

 

 1. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

 

5.1. De persoonsgegevens van potentiële kandidaten worden intern gedeeld en verwerkt, o.a. door leden van HR-departement en sales-departement.

 

5.2. Deze persoonsgegevens kunnen eveneens gedeeld worden met derden. Persoonsgegevens worden onder meer bewaard en doorgegeven aan rekruterings- en interim-bureaus.

 

5.3. EUROSHOE kan er eveneens toe gehouden zijn om geheel of gedeeltelijk toegang te verlenen tot de persoonsgegevens van de potentiële kandidaat, onder meer in het geval wanneer EUROSHOE daartoe verplicht of bevolen wordt door een gerechtelijke of administratieve instantie, wanneer dit noodzakelijk blijkt in het kader van de kandidaatstelling, ingeval EUROSHOE dit als noodzakelijk beschouwt om diens rechten te vrijwaren, of als de potentiële kandidaat hiermee voorafgaandelijk en specifiek heeft toegestemd.

 

 1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

 

6.1. EUROSHOE is begaan met de privacy en databescherming van de potentiële kandidaten. We hebben een intern beleid uitgewerkt met diverse controlemechanismen teneinde de persoonsgegevens van de deze te beschermen tegen opzettelijk of onopzettelijk verlies, verwijdering, misbruik of openbaring. Daarnaast hebben onze werknemers slechts toegang tot de persoonsgegevens in het kader en in verhouding tot hun respectievelijke opdrachten.

 

6.2. Wanneer we derden inschakelen voor de verwerking van de persoonsgegevens van de potentiële kandidaat, dan ziet hij erop toe dat derden deze verwerken uitsluitend op grond van onze schriftelijke instructies alsmede een vertrouwelijkheidsverplichting waarbij derden eveneens verplicht worden om de gepaste veiligheidsmaatregelen te nemen ter bescherming van de persoonsgegevens van de potentiële kandidaat.

 

6.3. Deze verbintenissen van EUROSHOE maken een inspanningsverbintenis uit.

 

6.4. Indien er, ondanks deze inspanningen, alsnog een inbreuk in verband met de persoonsgegevens van de potentiële kandidaat wordt gepleegd en vastgesteld die waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, deelt de werkgever dit ten laatste binnen de 72 uur na de inbreuk mee aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, tenzij:

 • Er passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen genomen zijn door EUROSHOE en deze maatregelen zijn toegepast op de persoonsgegevens waarop een inbreuk werd gepleegd;
 • Er achteraf maatregelen zijn genomen door EUROSHOE om ervoor te zorgen dat het hoge risico zich waarschijnlijk niet meer zal voordoen;
 • De mededeling een onevenredige inspanning zou vergen van EUROSHOE, in welk geval een openbare mededeling of soortgelijke maatregel volstaat.

 

6.5. Zodra EUROSHOE kennis heeft genomen van een inbreuk, verstrekt de EUROSHOE de potentiële kandidaat zonder onredelijke vertraging de volgende gegevens:

 • De aard van de inbreuk in verband met de persoonsgegevens;
 • De naam en contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt;
 • De waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk;
 • De voorgestelde of genomen maatregelen om de inbreuk af te handelen en de eventuele nadelige gevolgen te in te dijken.

 

 1. RECHTEN M.B.T. GEGEVENSBESCHERMING

 

7.1. De potentiële kandidaat beschikt over de volgende rechten m.b.t. de bescherming van diens persoonsgegevens:

 

 • Toegang, inzage en een kopie betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens;
 • Rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens;
 • Wissen van persoonsgegevens, onder meer wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor bereiken verwerkingsdoeleinden, de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt of wanneer ze moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijk recht neergelegde wettelijke verplichting waaraan de werkgever onderworpen is;
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens ingeval:
   • de verwerking gebeurt op basis van de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan EUROSHOE is opgedragen;
   • voor de verwerking ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van EUROSHOE of van een derde, tenzij de gerechtvaardigde belangen van de EUROSHOE zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de sollicitant of potentiële kandidaat of wanneer EUROSHOE zich baseert op redenen die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • Beperking van de verwerking van persoonsgegevens wanneer de potentiële kandidaat ervan overtuigd is dat de verwerking onrechtmatig is of zich verzet tegen het wissen van persoonsgegevens.

 

7.2. Opdat de potentiële kandidaat zijn hogervermelde rechten kan uitoefenen, voorziet EUROSHOE in een daartoe passende procedure.  

 

7.3. Ingeval de potentiële kandidaat ervan overtuigd is dat de we een inbreuk hebben gepleegd op diens rechten, dan heeft men de mogelijkheid om zich te wenden tot de toezichthoudende autoriteit, d.i. de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

 1. BEWAARPERIODE PERSOONSGEGEVENS

 

We verwerken de persoonsgegevens van potentiële kandidaten in beginsel voor geen langere tijd dan de duurtijd van kandidaatstelling, tenzij een langere termijn noodzakelijk is krachtens een wettelijke verplichting waaraan we onderworpen zijn of ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, inclusief de afdwinging van onze rechten of het bijhouden voor een eventuele toekomstige vacature.

 

 1. TOESTEMMING

Door de aanvaarding van dit privacy beleid, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat EUROSHOE de verzamelde gegevens gebruikt in het kader van haar verwerkingsdoeleinden. U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken voor de verwerking die op deze toestemming gebaseerd is. Deze intrekking laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan onverlet. U kan dit recht uitoefenen zoals omschreven in dit privacy beleid.